top of page

פגיעה בפעולת איבהרקטה ששוגרה מרצועת עזה ונפלה במדינת ישראל
החוק המסדיר את זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה הוא "חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970". החוק מגדיר מהי פגיעת איבה ומיהו נפגע, כאשר מדובר על פגיעות גוף ונפש.


את האישור כי אדם נפגע בפעולת איבה מעניקה "ועדה מאשרת" אליה מוגשת התביעה הראשונית, והמשך הטיפול נערך במוסד לביטוח לאומי, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, חוק הנכים וחוקים נוספים.


בדומה לנפגעים בתאונות עבודה, גם נכותם של נפגעי איבה נקבעת על ידי ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

מלבד גמלה, זכאים נפגעי פעולות איבה לזכויות נוספות.
7 צפיות

Comments


bottom of page