top of page

תאונת דרכים, מהי?


תאונת דרכים הינה אירוע החוסה תחת הגדרת תאונת דרכים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד). החוק נחקק בשנת 1975 מתוך מטרה לסייע לנפגעי תאונות דרכים על ידי הפיכת ההליך המשפטי לפשוט ומהיר יותר. השינוי העיקרי אותו הביא החוק, היה מעבר למשטר של אחריות מוחלטת, כלומר, פיצוי הנפגע ללא תלות באשם. ואולם, מאז חקיקת החוק, התברר כי ההליך המשפטי לא הפך לפשוט כלל ועיקר. הגדרת תאונת הדרכים בחוק הינה מסובכת ומורכבת, וכוללת בתוכה חזקות מרבות וחזקות ממעטות, אשר בהתקיימן יחשב אירוע מסוים לתאונת דרכים או לתאונה אחרת שהוראות החוק אינן חלות עליה. ברבות השנים, נערכו שינויים רבים בחוק, ובית המשפט יצק תוכן ופרשנות לחוק, עת הגיעו לפתחו מקרים שונים ומשונים אשר דרשו הכרעה.

תאונת דרכים של מכוניות צעצוע ופטיש של שופט

על פי החוק, תאונת דרכים הינה "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". החוק מפרט מהו נזק גוף, מהו שימוש ברכב ומהו רכב מנועי. כך למשל, גם כניסה או ירידה מרכב יחשבו לשימוש ועקב כך יחולו הוראות החוק על המאורע. לפי החוק, "רכב" הנו "רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית". החוק מפרט מספר סוגי רכבים אשר גם אירוע תאונתי בו הם מעורבים יחשב לתאונת דרכים, כמו למשל, רכבת או נגרר הנתמך על ידי רכב מנועי, ומחריג, בין השאר, תאונות עם כסא גלגלים או מדרגות נעות. דוגמא נוספת היא הגדרת נזק גוף בחוק: "מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים". לפיכך, גם נזק למשקפי ראיה אשר חבש הנפגע בעת התאונה מהווה נזק גוף וניתן לתבוע בגינו (האם יגיע היום ובו נזק לטלפון החכם יחשב לנזק גוף?..).

את מי תובעים? התביעה בגין נזק גוף בתאונת דרכים תוגש לחברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו שהה הניזוק בעת התאונה. במקרה של נפגע ששימש כהולך רגל בעת התאונה, תוגש התביעה לחברת הביטוח של הרכב הפוגע. במקרה של תאונת "פגע וברח" או תאונה בה לא היה כיסוי ביטוחי לרכב הפוגע, ניתן להגיש את התביעה נגד "קרנית", שהיא גוף סטטוטורי האמון על פיצוי נפגעים במקרים אלה.

הגדרת אירוע כ"תאונת דרכים" אינה פשוטה וברורה, ולא אחת קורה כי הנפגע סבור שהתאונה אשר אירעה לו הינה תאונת דרכים, כאשר למעשה אין זה המצב, או במקרה הפוך בו הנפגע אינו מודע לכך כי האירוע מהווה תאונת דרכים ועל כן אינו תובע את המגיע לו במסגרת החוק. בשל כך חשוב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום. במאמרים הבאים נדון בפירוט בסוגיות השונות הקשורות לפן המשפטי של תאונות הדרכים בישראל.

30 צפיות

Comments


bottom of page