top of page

יצא מעבודתו כדי להוציא את ילדיו מגן הילדים ונפגע בתאונת דרכים. האם מדובר בתאונת עבודה?


בית הדין לעבודה בבאר שבע קבע כי תאונת דרכים אשר אירעה לעובד עצמאי אשר היה בדרכו להוציא את ילדיו מן המסגרות החינוכיות אינה מהווה תאונת עבודה.


התובע הנו עצמאי בעל עסק של מספרה באשקלון. בתאריך 24.9.14 יצא התובע מעבודתו והיה בדרכו להוציא את ילדיו מהמוסדות החינוכיים בהם שהו. כוונת התובע היתה להוציא את ילדיו מן המסגרות החינוכיות ולהביאם למקום עבודתו, כמנהגו מדי יום, כאשר מאוחר יותר מגיעה אשתו למספרה שבבעלותו בכדי לקחת את הילדים לביתם.

בין התובע לבין המוסד לביטוח לאומי לא היתה מחלוקת באשר לעובדות המקרה ואף לא בנוגע למנהגו של התובע לאסוף את ילדיו למקום עבודתו בתום יום הלימודים. המחלוקת בין הצדדים היתה באשר לפרשנות המשפטית שיש להעניק לעובדות המקרה המוסכמות.

התובע טען כי סטיה מהדרך לצורך השבת ילדיו מגן הילדים לא תחשב כסטיה או הפסקה של ממש מהדרך. לעומתו, טען המוסד לביטוח לאומי, כי אין מדובר בתאונת עבודה, בשל הסיבה כי בכוונת התובע היה להביא את ילדיו למקום עבודתו, ולא לביתו.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" במקרה של עובד עצמאי כתאונה שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב את ההגדרה וקובע כי רואים כתאונת עבודה גם תאונה אשר ארעה תוך כדי ועקב נסיעתו או הליכתו של מבוטח לעבודה או מהעבודה למעונו ועקב נסיעה זו או הליכתו זו. להרחבה זו קיים סייג בחוק, אשר לפיו לא יראו בתאונה כתאונת עבודה במקרה של הפסקה או סטיה של ממש מן הדרך המקובלת. בסעיף 80 אף נקבע כי אין מדובר בהפסקה או בסטיה של ממש במקרה בו הסטיה או ההפסקה נעשתה על ידי המבוטח כדי ללוות את ילדו לגן הילדים או מעון ילדים או בכדי לקיים מצוות תפילת בוקר בבית תפילה בו המבוטח נוהג להתפלל.

בהתאם להלכה הפסוקה, אבן הבוחן במקרים כגון אלה הינה מטרת או כוונת הנסיעה. כבוד השופט יוחנן כהן קבע כי במקרה הנדון אין צורך לבחון האם מדובר היה בסטיה או הפסקה של ממש, שהרי התובע לא היה בדרכו למעונו בהתאם לנדרש בסעיף בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי, ומשכך דחה את התביעה.

בל (באר שבע) 34541-06-15 - שלומי אלבין נ' המוסד לביטוח לאומי

#תאונתדרכים #תאונתעבודה

17 צפיות
bottom of page