top of page

ביטוח תאונות תלמידים


ביטוח תאונות תלמידים הנו פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר מעניקה כיסוי לתלמידי ישראל במקרה תאונה.
מי מבוטח?

כל תלמידי ישראל, החל מגיל הגן (כולל פעוטונים ומעונות יום) ובמשך כל שנות לימודיהם בבית הספר. התשלום עבור הביטוח כלול במסגרת האגרה אותה משלמים ההורים בתחילת שנת הלימודים. כדאי לדעת שגם להורים ניתן כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח זה, במקרים הקשורים לפעילות חינוכית מטעם בית הספר, כאשר אין מדובר בפעילות בשכר (כמו ליווי טיולים למשל).הכיסוי הביטוחי

התלמידים מבוטחים במשך כל ימות השנה, 24 שעות ביממה, בכל מקום בארץ ובעולם, וללא קשר לפעילות בה עסקו בעת הפגיעה או למידת אשמתם. ניתן לתבוע עקב תאונות שונות, כמו למשל תאונת אופניים, נפילה בגן שעשועים, הכשת נחש, קטטה, טביעה וכו', כל עוד אין מדובר בפגיעה עקב עבירה מסוג פשע. פוליסות הביטוח מחריגות מקרים מסוימים, ואינן כוללות כיסוי ביטוחי למקרים של תאונות דרכים, תאונות עבודה, פעולות איבה, מחלה שאינה נובעת מתאונה או רשלנות רפואית. בהתאם לתנאי הפוליסות השונות, יהא התלמיד הנפגע זכאי לפיצוי בהתאם לשיעור הנכות אשר נגרמה לו בתאונה, או במקרה של מוות. עבור נכויות קשות, קיים מענק חומרה. כמו כן, תחת תנאי הפוליסה, ניתן פיצוי עבור כל יום בו שהה הילד בביתו לאחר אירוע התאונה (נכות זמנית), באם מדובר בתקופה של 55 ימים לפחות ועד לתקופה של 6 חודשים. עבור ימי אשפוז בבית חולים קיימת תוספת תשלום.

התיישנות התביעה

תביעה במסגרת פוליסת תאונות תלמידים מתיישנת 3 שנים מהגיע הקטין לגיל 18, כלומר, ניתן לתבוע עד הגיע התלמיד לגיל 21. תביעה נזיקית מתיישנת לאחר 7 שנים, ועל כן ניתן לתבוע עד הגיע הילד לגיל 25.

אין לקזז את הפיצוי מביטוח תאונות תלמידים מפיצוי בתביעה נזיקית

במקרה בו התלמיד נפגע כתוצאה מרשלנות של צד שלישי, ניתן להגיש בנוסף לתביעה תחת פוליסת תאונות תלמידים, תביעת נזיקין. ואולם, בתביעה שכזו יש להוכיח את רשלנותו של הגורם הפוגע וקיימת משמעות לקיומו או אי קיומו של אשם תורם מצד הנפגע. במקרה שהוגשה תביעה נזיקית ותביעה לביטוח תאונות תלמידים, לא יקוזזו סכומי הפיצוי שהוענקו לנפגע עקב תביעת הביטוח בתאונות תלמידים.

#תאונותתלמידים #ביטוח

48 צפיות
bottom of page