top of page

נהיגה ללא רישיון או ביטוח


שוטר מבקש מנהג ברכב להציג רישיונות

נהיגה ברכב ללא ביטוח חובה בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף מנוגדת לחוק. ואולם, במקרים מסוימים, ניתן לקבל פיצוי בגין נזקי גוף שאירעו לאדם שהיה מעורב בתאונת דרכים, אף אם רישיון הנהיגה או ביטוח החובה לא היו בתוקף.

כאשר מדובר בביטוח חובה שלא היה בתוקף בעת התאונה, יש להבחין בין נהג הרכב אשר נהג בו תוך שהוא מודע (או שעליו להיות מודע) לכך שהביטוח אינו בתוקף, לבין כל אדם אחר אשר שימש כנוסע ברכב או אדם שנפגע על ידי הרכב כהולך רגל. באם מדובר באדם שאינו הנהג, הרי שתעמוד לאותו אדם הזכות לתבוע את "קרנית". "קרנית" הנה גוף סטטוטורי אשר הוקם על ידי המדינה לצורך מקרים כגון אלה, ולמעשה מדובר בתביעה דומה לתביעה אשר היתה מוגשת נגד חברת הביטוח, לו היה הרכב מבוטח בביטוח חובה. באם הנפגע הוא הנהג, ומדובר בתאונה אשר היה מעורב בה רכב אחר, יוכל הנהג הנפגע לתבוע את חברת הביטוח אשר הוציאה פוליסת ביטוח חובה לרכב האחר, וזאת בתנאי שיוכיח כי הנהג האחר היה אשם בקרות התאונה.

באופן דומה, גם נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, אינה שוללת אוטומאטית את זכותו של הנהג הנפגע לתבוע עקב נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת דרכים. במקרים בהם מדובר ברישיון נהיגה שלא חודש מחמת אי תשלום אגרה ושטרם חלפה שנה ממועד פקיעת תוקפו, הרי שהנהג הנפגע יוכל לתבוע בגין נזקיו.

בכל מקרה, וטרם פניה לחברת הביטוח, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום.

34 צפיות
bottom of page